Regler och villkor

Grundvillkor för rätt till ersättning

Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som:

  • är arbetsför och oförhindrad att åta sig för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • är beredd att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken du inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan
  • är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
  • medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning. Ersättningen lämnas tidigast den dag den arbetslöse fyller 20 år. Taket i grundförsäkringen är 365 kronor per dag.

Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning

Om du varit medlem i arbetslöshetskassan i 12 månader, d v s du uppfyller medlemsvillkoret och inom denna tid uppfyller ett arbetsvillkor har du rätt till inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet.

Vid inkomstrelaterad ersättning beräknas din dagpenning på den lön du hade i det arbete som du uppfyllde arbetsvillkoret på. Dagpenningen motsvarar 80 % av dagsförtjänsten, maximalt 910 kronor från och med 7 september 2015.

Mina Sidor

Kassan tillhandahåller tjänsten, Mina Sidor, där du kan ansöka om ersättning, fylla i dina tidrapporter samt skicka formulär och meddelanden till kassan. Mina Sidor går även att använda på Surfplattor och mobiler.

Mina sidor: livs.minasidor.org/

För att logga in på Mina sidor så behöver du e-legitimation. Kontakta din bank, om du inte redan har e-legitimation, för att skaffa e-legitimation. Det går självklart att logga in även med BankID och Mobilt BankID. Läs mer om E-legitimation: www.e-legitimation.se

Arbetsvillkor

Rätt till ersättning vid arbetslöshet har du som under en ramtid av 12 månader omedelbart före arbetslöshetens inträde:

  • haft förvärvsarbetat i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad (huvudregel) eller
  • haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbete under minst 50 timmar (alternativregeln) under var och en av dessa månader (arbetsvillkor).

I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret (alternativregeln) jämställs tid med föräldrapenningförmån och totalförsvarsplikt, dock tillsammans under högst två kalendermånader.

Med ramtid avses de 12 månader som närmast föregått den månad när sökanden anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Om anmälningsmånaden innehåller arbete, tid med föräldrapenningsförmån eller totalförsvarasplikt i sådan omfattning att den kan tillgdoräknad i ett arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden. Ramtiden kan förlängas med s k överhoppningsbar tid. Exempel på sådan tid är styrkt sjukdom, tid med föräldrapenning, totalförsvarsplikt.

Medlemsvillkor

Medlemsvillkoret uppfyller du genom att vara medlem i en arbetslöshetskassa i tolv månader. Vid övergång får medlemstid i annan kassa också tillgodoräknas, under förutsättning att det inte finns något glapp i medlemstiden.

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst.